04.12.2018 r. II Sesja Rady Miejskiej

29 listopada 2018


Zapraszam na
II Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
4 grudnia 2018 roku o godz. 9:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania Radnego Rady Miejskiej w Radomsku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku, ustalenia składu oraz wyboru jej Przewodniczącego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku oraz wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
8. Przedstawienie koncepcji architektonicznej kompleksu basenowego przy ul. Św. Królowej Jadwigi w Radomsku realizowanego w ramach zadania: „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych w Radomsku.”
9. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 24 października 2018 r. do dnia 27 listopada 2018 r.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie II Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Dębski