07.06.2018 r. Komisja Rewizyjna

1 czerwca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r.
2.    Informacja o stanie mienia Miasta Radomsko.
3.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
4.    Opinie przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Radomsku.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miasta Radomsko za 2017 rok
6.    Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2017.
7.    Analiza rozliczenia organizacji pozarządowych z otrzymanego dofinansowania z Urzędu Miasta za 2017 rok.
8.    Sprawy różne.

Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Spólnicka