07.11.2018 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

31 października 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2018  r. o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Północnej w Radomsku w sprawie zamontowania progów zwalniających.
2. Ocena eliminacji zagrożeń związanych z podtopieniami występującymi na terenie miasta Radomska.
3. Ocena realizacji:
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 r.
4. Informacja na temat zabezpieczeń mieszkańców zamieszkujących w zasobach miejskich pod względem tlenku węgla.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński