10.05.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

8 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 14:00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomska za 2017 rok w zakresie działalności komisji.
2. Realizacja inwestycji i zgodności z planem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej za rok 2017 oraz plany na rok 2018.
3. Przedstawienie raportu szkód (wraz ze skróconym opisem i przyczyną szkody) z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej miasta za lata 2016 i 2017.
4. Informacja nt. ilości dokumentacji projektowych inwestycji oczekujących na realizację, będących w zasobie miasta oraz plany zlecenia realizacji dokumentacji projektowej w 2018 r.
5. Sprawy różne.
6. Przegląd stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Radomska po okresie zimowym-  wizja lokalna

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki