16.03.2018 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

14 marca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godz.  8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Leszka Czarnego przy współudziale prywatnego przedsiębiorcy.
  2. Przedstawienie koncepcji Parku przy ul. Sierakowskiego.
  3. Rozpatrzenie pism dotyczących propozycji zagospodarowania terenów po byłych kortach tenisowych w rejonie ulicy Reymonta-Kościuszki oraz zagospodarowania terenów pod boiska sportowe przy ulicy Kilińskiego.
  4. Analiza aktualności obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza, pomiędzy ulicami Jagiellońską i Prymasa Wyszyńskiego.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001 r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010 r.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.
  8. Realizacja zadań inwestycyjnych drogowych oraz ciągów pieszych w roku 2018 z uwzględnieniem końcowych terminów wykonania.
  9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  

         Rafał Dębski