16.05.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-0005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.
6. Przedstawienie koncepcji Parku przy ul. Sierakowskiego.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki