16.05.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

11 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz.  9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomska za 2017 rok w zakresie rozwoju miasta i planowania przestrzennego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerem działki 5/146 o powierzchni 1,2087 ha, obręb geodezyjny nr 36.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Radomsku w rejonie ulicy Stolarzy, oznaczonych numerami działek: 5/108, 5/140, 5/141, 5/142, 5/143, 5/144 obręb geodezyjny nr 36 lub ich części wynikających z podziału geodezyjnego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-0005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”.
7. Przedstawienie koncepcji Parku przy ul. Sierakowskiego.
8. Przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu Parku w Radomsku tzw. „Glinianki”
9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  
Rafał Dębski