17.05.2018 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

14 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Radomsko (Zarządzenie Nr 75/2018, Zarządzenie Nr 67/2018, Zarządzenie Nr 95/2018).
2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok (Zarządzenie Nr 104/2018).
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 r. (Zarządzenie Nr 73/2018).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miasta Radomsko za 2017 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-0005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”.
9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka