18.04.2018 r. LI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

12 kwietnia 2018


Zapraszam na
LI Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
18 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Radomska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Radomsko za rok 2017 – płyta CD
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących 4. edycji budżetu obywatelskiego.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku za rok 2017.
12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie LI Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek