18.05.2018 r. LII Sesja Rady Miejskiej

14 maja 2018


Zapraszam na
LII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
18 maja 2018 roku o godz. 12:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-0005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój miejskiego terenu zieleni poprzez stworzenie parku rekreacyjnego w Radomsku”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/273/2005 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 czerwca 2005 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Radomsku w rejonie ulicy Stolarzy, oznaczonych numerami działek: 5/108, 5/140, 5/141, 5/142, 5/143, 5/144 obręb geodezyjny nr 36 lub ich części wynikających z podziału geodezyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ul. Stolarzy, oznaczonej numerem działki 5/146 o powierzchni 1,2087 ha, obręb geodezyjny nr 36.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014r., w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.  
13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 7 kwietnia 2018 r. do dnia 9 maja 2018 r.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek