18.12.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

12 grudnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta  Radomsko na rok 2018
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 – w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/461/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 3928E na terenie Miasta Radomska.
8. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku – tekst raportu znajduje się na stronie internetowej www.wios.lodz.pl w zakładce Publikacje WIOŚ.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Minecki