19.06.2017r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

14 czerwca 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3.    Koncepcja rewitalizacji skweru przy ul. Reymonta i ul. Sierakowskiego - prezentacja multimedialna.
4.    Harmonogram realizacji nowych nasadzeń oraz uzupełnień w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta wraz z uwzględnieniem terenów sportowo – rekreacyjnych.
5.    Realizacja zadań inwestycyjnych drogowych oraz ciągów pieszych w roku 2017 z uwzględnieniem końcowych terminów wykonania.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku  przy ulicy Przedsiębiorców, oznaczonej numerem działki 5/126 o powierzchni 7,7544 ha, obręb geodezyjny nr 36.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
8.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  
Rafał Dębski