19.06.2018 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalne

14 czerwca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 13:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1.   Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
2.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska.
3.   Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie : zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasta Radomsko w ramach procedury repatriacyjnej jednej, określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.
4.   Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za rok 2017.
5.   Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017-2019 za okres 2017 roku.
6.   Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko za 2017 r.
7.   Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych powstałych na terenie miasta Radomska w ramach RBO.
8.   Sprawy różne.
9.   Informacja na temat stanu technicznego urządzeń oraz funkcjonowania placów zabaw na terenie miasta Radomska – wizja lokalna przed okresem wakacyjnym.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska