19.12.2017 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

13 grudnia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 12:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Miasta Radomsko na lata 2018 – 2020.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Miasto Radomsko do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”
6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska