19.12.2017 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

13 grudnia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radomsku nr XXXVII/279/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska przyjętego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radomsku nr XXXVII/278/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska przyjętego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska przyjętego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rafał Dębski