19.12.2018 r. III Sesja Rady Miejskiej

12 grudnia 2018


Zapraszam na
III Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
19 grudnia 2018 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomska.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko – materiał przekazany w dniu 23.11.2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 – materiał przekazany w dniu 23.11.2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/461/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 3928E na terenie Miasta Radomska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku ul. Armii Krajowej 34.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia i nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Radomsko do wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego.
14. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2017 roku – tekst raportu znajduje się na stronie internetowej www.wios.lodz.pl w zakładce Publikacje WIOŚ.
15. Informacja w sprawie wydanych decyzji dotyczących naliczenia opłat planistycznych w roku 2018.
16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Radomsko za rok szkolny 2017/2018 – płyta CD.
17. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia 9 grudnia 2018 r.
18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Dębski