20.03.2018 r. L Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

14 marca 2018


Zapraszam na L Sesję Rady Miejskiej w Radomsku, która odbędzie się w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Nowego Cmentarza, pomiędzy ulicami Jagiellońską i Prymasa Wyszyńskiego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001 r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Radomsko.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radomsko w 2018 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2018.– materiał na płycie CD.

 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku za rok 2017 – materiał na płycie CD.

 10. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r.

 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 12. Sprawy różne.

 13. Zamknięcie L Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Łukasz Więcek

Przewodniczący Rady Miejskiej