20.06.2017r. Komisja do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

16 czerwca 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1.  Stan placów zabaw na terenie miasta Radomska – wizja lokalna przed okresem wakacyjnym.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Grilla Miejskiego w Radomsku.
3.  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za rok 2016.
4.  Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska