20.06.2017r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

16 czerwca 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 14:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1.  Przedstawienie i omówienie koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy M. Kolbego na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Górnickiego – materiał na płycie CD
2.  Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2017 r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomsko na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza mających na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne.
5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku  przy ulicy Przedsiębiorców, oznaczonej numerem działki 5/126 o powierzchni 7,7544 ha, obręb geodezyjny nr 36.
6.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
7.  Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki