21.06.2017r. XL Sesja Rady Miejskiej

16 czerwca 2017


Uprzejmie zapraszam na
XL Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
21 czerwca 2017 roku o godz. 9:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie Medali Miasta Radomska.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miasto Radomsko za rok 2016 – podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2016.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2017 r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomsko na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza mających na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Przedsiębiorców, oznaczonej numerem działki 5/126 o powierzchni 7,7544 ha, obręb geodezyjny nr 36.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Radomsku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Grilla Miejskiego w Radomsku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przygotowania projektu zmian oraz opracowania tekstu jednolitego Statutu Miasta.
15. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 12 czerwca 2017 r.
17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XL Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek