21.06.2018 r. LIV Sesja Rady Miejskiej

14 czerwca 2018


Zapraszam na
LIV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
21 czerwca 2018 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Wyjaśnienia Prezydenta Miasta dotyczące podwyżek cen wody i odprowadzania ścieków.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miasto Radomsko za rok 2017 – podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2017.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Radomsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Narutowicza, Plac 3-go Maja, Reymonta, Al. Jana Pawła II.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Radomsko na przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko w ramach programu „PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – edycja II”
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasta Radomsko w ramach procedury repatriacyjnej jednej, określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Radomska.
13. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
14. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r.
15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek