21.12.2017 r. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

13 grudnia 2017


Zapraszam na
XLVII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
21 grudnia 2017 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska. (materiał wysłany w dniu 15.11.2017 r.)
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2018. (materiał wysłany w dniu 15.11.2017 r.)
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/162/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020. – płyta CD
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radomsku nr XXXVII/279/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska przyjętego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radomsku nr XXXVII/278/17 z dnia 31 marca 2017 w sprawie fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska przyjętego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska przyjętego uchwałą Nr XXXIV/306/2001 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2001r. zmienionego uchwałą Nr LXIII/476/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2010r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Miasta Radomsko na lata 2018 – 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Miasto Radomsko do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/228/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Radomsku oraz nadania jej statutu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Radomsko do wykonania przez Miejska Bibliotekę Publiczną w  Radomsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019. (materiał wysłany w dniu 15.11.2017 r.)
25. Informacja w sprawie wydanych decyzji dotyczących naliczenia opłat planistycznych w roku 2017.
26. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Radomsko za rok szkolny 2016/2017 – płyta CD
27. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r.
28. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
29. Sprawy różne.
30. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek