23.01.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19 stycznia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
2. Plan pracy Komisji na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2017.
5. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 roku (tekst Raportu znajduje się na stronie internetowej www.wios.lodz.pl)
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki