23.01.2018 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

19 stycznia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. o godz. 11:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku za 2017 rok.
7. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku na 2018 rok.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit