25.01.2019 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta    Radomsko na rok 2019
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomska.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Radomsku przy ul. Reymonta, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 117/3, 118/4 i 118/5 obręb geodezyjny 18 o łącznej powierzchni 0,3001 ha.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Radomska.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2018.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok.
9. Plan pracy Komisji na rok 2019.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Minecki