25.09.2017 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie pisma Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku z dn. 26.07.2017 r. dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska.”
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku. (materiał na płycie CD)
3. Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Radomska 2020 za rok 2016.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2017 r. w zakresie rozwoju miasta i planowania przestrzennego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
7. Zapoznanie i zaopiniowanie koncepcji rozbudowy skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Kraszewskiego w Radomsku.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 659/1 obręb geodezyjny nr 38 o powierzchni 0,6101ha.   
10. Rozpatrzenie pisma z dnia 11.09.2017r. dotyczącego wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr ewid. 69 obręb 50.
11. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek