26.01.2017r. Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

24 stycznia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2017 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomsko na lata 2017-2019.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016
5. Plan pracy Komisji na 2017 r.
6. Sprawy różne.