26.01.2018 r. XLVIII Sesję Rady Miejskiej

19 stycznia 2018


Zapraszam na
XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
26 stycznia 2018 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat, poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia za rok 2017 sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcia planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2017.
11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 9 grudnia 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek