26.02.2018 r. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

19 lutego 2018


Zapraszam na
XLIX Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
26 lutego 2018 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radomsko i jego jednostkom organizacyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/395/06 Rady Miejskiej w Radomsku z 30 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/396/06 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXV/484/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu miasta Radomska położonego w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Starowiejskiej, Św. Jadwigi Królowej do wschodniej miejskiej obwodnicy miasta.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/203/12 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerem działki 5/138 o powierzchni 0,4621 ha, obręb geodezyjny nr 36.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerami działek 5/139, 5/137, 5/145 o łącznej powierzchni 3,7000 ha, obręb geodezyjny nr 36.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016-2019.
16. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 roku – tekst Raportu znajduje się na stronie internetowej www.wios.lodz.pl w zakładce „Publikacje WIOŚ”.
17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko.
18. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Więcek