26.06.2019 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19 czerwca 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu

 

26 czerwca 2019 roku o godz. 8: 00

 

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska za lata 2014-2018
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata 2019 -2022
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Radomsko
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 400/9 obręb 3 miasta Radomska o pow. 0,9913 ha stanowiącej własność Miasta Radomska na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerami działek 15/1 i 15/2 obręb 33 miasta Radomska o łącznej pow. 1,5363 ha stanowiącą własność BEAN spółka z o.o.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3948E – ul. Jagiellońskiej w Radomsku –Etap I i II i przebudowę drogi powiatowej nr 3934E ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku
 8. Sprawy różne.
 9. PGK Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – wizja lokalna.
 10. Stan zieleni miasta Radomska – wizja lokalna.
 11. Wizja lokalna terenów zagrożonych podtopieniami oraz stan sieci deszczowej.

 

                                                                                         Przewodniczący Komisj

    Grzegorz Minecki