28.01.2019 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Radomsku przy ul. Reymonta, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 117/3, 118/4 i 118/5 obręb geodezyjny 18 o łącznej powierzchni 0,3001 ha.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok.
4. Plan pracy Komisji na rok 2019.
5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Jacek Gębicz