28.06.2016r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

23 czerwca 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy miasta Radomsko na okres od 16 sierpnia 2016 r. do 15 sierpnia 2017 r. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy-Miasto Radomsko.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych”.
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych: ulicy Targowej, ulicy Sanickiej, ulicy Piłsudskiego w Radomsku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Radomska.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 
 4. MPK Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa – wizja lokalna.
 5. Stan zieleni i oświetlenia miasta – wizja lokalna.
 6. Sprawy różne.

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskie

Jacek Gębicz