29.10.2018 r. Komisja do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

26 października 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Radomsku oraz trybu ich pobierania.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska