29.10.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

26 października 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 29 października 2018 roku o godz. 10:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Ocena realizacji, planów i koncepcji związanych z rozwojem miasta.
4. Ocena realizacji strategii miasta
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Radomsko.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rafał Dębski