30.01.2017r. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

24 stycznia 2017


Uprzejmie zapraszam na
XXXV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/193/96 z dnia 27 września 1996 roku w sprawie ustalenia wzoru Medalu Miasta Radomska oraz trybu i zasad jego nadawania zmienionej Uchwałą nr XXIX/207/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2016 r., poz. 4196).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/208/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 roku w sprawie ustanowienia oraz ustalenia zasad nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2016 r., poz. 4197).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/209/16 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Stanisława Reymonta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Radomsko, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia za rok 2016 sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcia planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji ds. przygotowania projektu zmian oraz opracowania tekstu jednolitego Statutu Miasta.
18. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Gębicz