30.01.2019 r. IV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

22 stycznia 2019


Zapraszam na
IV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
30 stycznia 2019 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Radomsku przy ul. Reymonta, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 117/3, 118/4 i 118/5 obręb geodezyjny 18 o łącznej powierzchni 0,3001 ha.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/454/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Radomsko i nadania Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska zmienionej uchwałami: Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/16 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska, Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska zmienionej uchwałą Nr XXXV/241/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia za rok 2018 sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz przyjęcia planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Radomska.
16. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2018.
17. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 10 grudnia 2018 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.
18. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie IV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Dębski.