30.06.2016r. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

23 czerwca 2016


Uprzejmie zapraszam na

XXVII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

która odbędzie się w dniu

30 czerwca 2016 roku o godz. 9:00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miasto Radomsko za rok 2015 – podjęcie uchwały.
 3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomsko za rok 2015.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/126/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumień w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy – Miasto Radomsko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych: ulicy Targowej, ulicy Sanickiej, ulicy Piłsudskiego w Radomsku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomsko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości lokalowej położonej w Radomsku przy ulicy Lipowej 8, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Przedborskiej, oznaczonej numerem działki 560/2 o powierzchni 0,2574 ha, obręb geodezyjny nr 11.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy ulicach: Kołłątaja, Kilińskiego i Cichej, oznaczonej numerami działek: 185/19, 505/9, 508/10 i 509/9 obręb 11.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych”.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/166/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia zasad funkcjonowania Kapituły ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Miasta Radomska i tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru Medalu Miasta Radomska oraz trybu i zasad jego przyznawania.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oraz ustalenia zasad nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Radomska – (płyta CD).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku.
 28. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
 29. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 5 maja 2016 roku do dnia 21 czerwca 2016 roku.
 30. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Jacek Gębicz