3.03.2017 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

24 lutego 2017


Uprzejmie zapraszam na
XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
3 marca 2017 roku o godz. 11:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radomsko, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radomsko, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Miasta Radomska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerem działki 5/136 o powierzchni 2,0841 ha, obręb geodezyjny nr 36.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2010 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radomsko w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem 3.edycji budżetu obywatelskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2017. (materiał na płycie CD)
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku za rok 2016. (materiał na płycie CD)
17. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2016.
18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko.
19. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 21 stycznia 2017 r. do dnia 21 lutego 2017 r.
20. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Gębicz