6.11.2018 r. LVIII Sesja Rady Miejskiej

26 października 2018


Zapraszam na
LVIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
6 listopada 2018 roku o godz. 12:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Odsłonięcie portretu Honorowego Obywatela Miasta Radomska gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego pseudonim „Warszyc”.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Radomsku oraz trybu ich pobierania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na terenie miasta Radomsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Brzeźnickiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Radomsku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Radomsko.
11. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 15 września 2018 r. do dnia 23 października 2018 r.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Podsumowanie prac Rady Miejskiej Radomsku w kadencji 2014 – 2018.
15. Zamknięcie LVIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek