Deklaracje

Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli taki zarząd nie został wybrany.

W deklaracji wpisujemy liczbę wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Wypełnioną i podpisaną pierwszą deklarację, należało złożyć do 20 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta Radomsko.

W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji występuje obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany.

Deklarację można złożyć również w formie elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych PeUP

Pliki do pobrania