Dotacja na prowadzenie placówki niepublicznej

Komórka odpowiedzialna

Urząd Miasta Radomska

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

pracownicy Wydziału Edukacji i Kultury

Adres

97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

Telefon

044-685-44-75

Podstawa prawna

- Uchwała nr XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Radomsko, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

- Uchwała nr XXXV/247/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXIII/140/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom i szkołom niepublicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Radomsko, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Forma wnoszenia podania

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Wymagane dokumenty

- warunkiem udzielenia dotacji podmiotom dotowanym o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 5,  jest złożenie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany wniosku obejmującego informacje o planowanej liczbie uczniów do Urzędu Miasta w Radomsku w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do:

- składania w Urzędzie Miasta Radomsko w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca liczbie uczniów, z zatrzeżeniem, że informacja taka aktualna na pierwszy dzień grudnia powinna zostać złożona do dnia 5 grudnia; informacja powinna obejmować co najmniej następujące dane dotyczące uczniów lub wychowanków: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku uczniów szkól, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, również wskaźnik uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia informacji.

- zgłaszania w ciągu 14 dni zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

- przedstawia do Urzędu Miasta Radomsko roczne rozliczenie przekazanej dotacji do dnia 20 stycznia następnego roku.

Rozliczenie z otrzymanej dotacji powinno zawierać:

- zestawienie wydatków bieżących podmiotu dotowanego, zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 1 ustawy,

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 90 ust. 3d pkt 2 ustawy.

W przypadku likwidacji podmiotu dotowanego  w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie otrzymanej częsci dotacji podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

Opłaty

brak

Forma załatwienia sprawy

osobiście, pocztą (listem poleconym)

Termin składania wniosku

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Pliki do pobrania