Konkurs na zadania w zakresie ochrony środowiska i przyrody na rok 2018

13 marca 2018


Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody na rok 2018 już ogłoszony.

 

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i przyrody w 2018 roku. Miasto na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł.

W ramach konkursu orgnizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

1. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży - planowane środki finansowe: 5 000,00 zł,
2. Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów - planowane środki finansowe: 5 000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 50/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 12 marca  2018 r.
Oferty konkursowe można składać do dnia 03 kwietnia 2018 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.