Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2018 rok

30 listopada 2017


Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań w zakresie:

1. Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno–pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) - planowane środki finansowe: 50.000, 00 zł.

2. Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną) planowane środki finansowe: 33.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 listopada 2017 r. Treść zarządzenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2017 r.