Monitoring miejski

Monitoring miejski jest doskonałym narzędziem w walce z przestępczością. Kamery rejestrują różnego rodzaju zdarzenia, w tym przestępstwa związane z bójkami i pobiciami, rozbojami i kradzieżami, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego.

System monitoringu na terenie miasta został zbudowany w 2007 roku i do chwili obecnej jest stale rozbudowywany. Kamery zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta oraz w miejscach występowania szczególnych zagrożeń, są obsługiwane całodobowo przez operatorów Miejskiego Centrum Bezpieczeństwa, zlokalizowanego w siedzibie Wydzału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta na ul. Reymonta 51 w Radomsku.

Monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje:
- działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
- ułatwiają Policji i innym służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,
- stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
- pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta (np. W zakresie działania infrastruktury miejskiej) oraz  podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Obecniew przestrzeni miejskiej funkcjonują dwie kamery mobilne oraz 17 kamer stałych, usytuowanych w następujacych lokalizacjach:

1.    Plac 3-go Maja- przy ul.Mineralnej
2.    ul. Żeromskiego- rejon przejscia dla pieszych przy ul. Brzeźnieckiej
3.    Park Świętojański- plac zabaw
4.    Skrzyżowanie ul. Reymonta i ul. Żeromskiego
5.    Skrzyżowanie ul. Reymonta i ul. Warszyca
6.    ul. Reymonta - rejon dworca PKP
7.    Skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Reymonta
8.    Park Solidarności- rejon oczka wodnego
9.    ul. Armii Krajowej rejon pomnika KWP
10.    Skrzyżowanie ul. Narutowicza i ul. Kościuszki
11.    Skrzyżowanie ul. Narutowicza Pl. 3-go Maja
12.    Rejon "Wielorybka" przy ul. Leszka Czarnego (4 kamery)
13.    Skrzyżowanie Okrężne przy ul Przedborskiej i ul. Bugaj
14.    ul. Harcerska – Targowica

Ponadto dwa obiekty Urzędu Miasta Radomsko (siedziba główna przy ul. Tysiaclecia 5 oraz siedziba Wydziału Bezpieczeństwa i Porzadku) monitorowane są systemami CCTV zapewniającymi bezpieczenstwo osób znajdujacych sie na terenie tych obiektów.
Zapisy monitoringu udostepniane są wyłącznie upoważnionym podmiotom (między innymi Policji, sądom powszechnym, prokuraturom) na podstawie wniosków kierowanych do Prezydenta Miasta Radomska.

Administratorem zbioru danych "Monitoring wizyjny" jest Gmina Masto Radomsko (97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5).