OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

17 listopada 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.43.2016.AS z dnia 07.11.2016r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                     o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej 110 kV do stacji elektroenergetycznej Radomsko Południe na działkach nr ew. 296, 297/4, 297/3 obręb 26 oraz działkach nr ew. 289, 32, 33, 14/17, 14/3, 14/110, 14/111, 14/33, 14/32, 14/31, 14/30, 14/29, 14/28, 14/27, 14/26, 14/25, 14/24, 14/23, 14/22, 14/127, 14/125, 14/123, 14/10, 2/1, 34/3, 34/2, 35/3, 35/4, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 53, 58, 63, 69, 75/2, 78, 81, 84, 85, 94/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92 obręb 30 położonych w rejonie ul. Krakowskiej i Stara Droga w Radomsku.