OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 lutego 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 03.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego:  budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową złącza kablowego na terenie działek nr ewid. 190, 202/1, 202/2 obręb 28 przy ul. Spacerowej w Radomsku.