OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

13 kwietnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 11.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krańcowej w Radomsku wraz z zabudową latarni oświetlenia ulicznego i szafki oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 152 obręb 50, nr ewid. 62, 64 obręb 14.
 
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).