OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

13 kwietnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 12.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy ul. Reymonta na odcinku od ul. Żeromskiego do Placu 3 – go Maja, przebudowy Placu 3 – go Maja na odcinku od ul. Reymonta do ul. Narutowicza oraz przebudowie skrzyżowań: ul. Żeromskiego z ul. Reymonta, ul. Reymonta z Placem 3 – go Maja oraz Placu 3 – go Maja z ul. Narutowicza; w zakresie: rozbiórki, przebudowy i budowy nawierzchni jezdni, parkingów, chodników. Rozbiórce, przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego na długości około 250m. Rozbiórce, przebudowie i budowie: sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami, sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami, sieci gazowej wraz z przyłączami na długości około 230m na działkach nr ew. 4, 78, 175/1, 175/7, 195, 196/1, 196/2 i 196/3 obręb 18 położonych przy ul. Reymonta i Plac 3 – go Maja w Radomsku.    

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).