OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

23 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.5.2017.AS z dnia 12.05.2017r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału deszczowego dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem wód do rzeki Radomki na działkach nr ewid. 208/8, 208/6, 175/7, 194/1 i 194/2 obręb 18 i działkach nr ew. 4/1 i 1 obręb 26 położonych w Radomsku.

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

 

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.5.2017.AS z dnia 12.05.2017r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                     o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału deszczowego dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem wód do rzeki Radomki na działkach                          nr ewid. 208/8, 208/6, 175/7, 194/1 i 194/2 obręb 18 i działkach nr ew. 4/1 i 1 obręb 26 położonych w Radomsku.