OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

26 lutego 2016


OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 22.02.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE o średnicy DN90 mm i długości około 95 mb w Radomsku w ulicy Reymonta, na terenie działek  nr ewid. 4, 74, 75/1, 75/2, 75/3, 113/5 obręb 18.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i  Planowania Przestrzennego).